முத்தம் X

உன்
முத்தத்திற்கு
தினம் தினம்
படையெடுக்கும்
நானும்
கஜினி முகமதுதான்


Posted in Labels: |