நானாக இல்லை

நானே
நானாக இல்லை - காதில்
கேட்பதெல்லாம்
வேறாக தொல்லை
எல்லாம்
உன்னால் பெண்ணே


Posted in Labels: |