இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

நண்பர்கள் அனைவருக்கும்
இனிய
ஆங்கில புத்தாண்டு
நல்வாழ்த்துக்கள்.