முத்தம் VII


இரு வரி கவிதை
உன் இதழ்கள்
அதில் எந்தன் சிறுகதை
முத்தம்


Posted in Labels: |