முடியாதது உலகில் கிடையாது

முடியாதது என்பது உலகில் கிடையாது ஆங்கிலத்தில் "நட்த்திங் இஸ் இம்பாசிபள்' என்பார்கள் கீழே இருக்கும் படங்களை பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒப்புக்கொள்வீர்கள்.

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் என்றும் சொல்வார்கள்.


எப்போது உன்னால் முடியாது என பிறர் சொல்கிறார்களோயோசி


நன்றாக யோசி


எல்லா வழி முறைகளையும் ஆராய்ந்து பார்முடிவெடு


உன்னில் இருக்கும் எல்லா ச்ச்க்திகளையும் பயன் படுத்து


தளர்ந்து விடாதே


வெற்றி எளிதானதல்ல எட்ட முடியாததல்ல

Posted in Labels: |