சைனா - பொம்மை தயாரிப்பு

உலகின் 70 சதவிகித்திற்கும் அதிகமான குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பொம்மைகள் சைனாவால் தயாரிக்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் பொம்மை தயாரிப்பு நிறுவனமா 'மாட்டல்' மற்றும் வேறு சில பொம்மைகள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் நடந்த தயாரிப்பு முறைகேடுகளினால் அமெரிக்காவினர் இந்த விளையாட்டு பொம்மைகளை வாங்க அஞ்சுகின்றனர். அமெரிக்கா மற்றும் அயர்லாந்திற்கு மே 2007ல் இருந்து ஏற்றுமதியான் 94,000 வகையான பொம்மைகளுக்கு பணத்தை திறும்ப அளிக்க 'மாட்டல்' நிறுவனம் சம்மதித்துள்ளது.

சைனாவின் ஒரு பொம்மை தயாரிப்பு நிறுவனத்தினுள் எடுக்கப்பட்ட புகை படங்கள் கீழே.


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting

Posted in |