கருமம் கருமம்....

எங்க போய் முட்டிகிட்டு சாக?

Photobucket - Video and Image Hosting

கருமம் கருமம்........ வேற என்னத்த சொல்ல

Posted in |