'டயபடிஸ்'ல் இருந்து கண்களை பாதுகாப்பது எப்படி?

'டயபடிஸ்' கண்களை பாதுகாப்பது எப்படி?

டயபடிஸ் தமிழில் நீரிழிவு நோய் அல்லது சர்க்கரை நோய் எனப்படுகிறது.

இதை சரியாக கவனிக்காவிட்டால் முதலில் கண், கால், சிறுநீரகம், இருதயம் என அனைத்து உறுப்புகளின் செயல்பாடுகளையும் குறைத்துவிடுகிறது.

சரி 'டயபடிஸ்'ல் இருந்து கண்களை பாதுகாப்பது எப்படி?