காதல் எனப்படுவது யாதெனில் !?!?!?!?


படித்து முடித்திட
முடியா பாற்கடல்
படித்த பின்பும்
புரியா பாடமவள்

காலைச் சுற்றும்
நாயவள்
விழித்திருக்கும் போதும்
கனவு அவள்
இருப்பதைப் போல்
இல்லாதவள்
இல்லாதவள் போல்
இருப்பவள்

தேவதை கட்டிய
தாவணியவள்
சுடிதார் போட்ட
தேவதையவள்
அங்கும் இங்குமாய்
ஈருடல்
நினைவுகளுடன் தினம்
போராடல்

கொஞ்சும் குழந்தையவள்
இளமை பொங்கும்
குமரியவள்
தாய் அவள்
சிரிப்பில் கொல்பவள்
அன்பில் வெல்பவள்
இயக்கிடும் இயக்கமவள்
உயிர் அவள்

மயக்கிடும்
க்ளோரோபார்ம் அவள்
உயிரியக்கிடும்
ஆக்ஸிஜனும் அவள்