முத்தம்


கொஞ்சிக் கொஞ்சி
ஒரு முத்தம் கேட்டேன்
கெஞ்ச வைத்து
விட்டாயடி

குடுத்தால் என்ன
குறைந்தா போய்விடுவாய்
எப்போது வேண்டும் சொல்
திரும்ப தந்துவிடுகிறேன்

Posted in Labels: |