தண்டனை


நீ சொல்லும்
ஒவ்வொரு வார்த்தையும்
மனதுக்குள் வைத்திருப்பேன்
தண்டனை உண்டு
எல்லாவற்றிற்கும்!!

இதுதான் உனக்கான
தண்டனை என
நிழற்படம் அனுப்பினால்
ச்சீ என்கிறாய்
வேண்டாமடி தண்டனை
அதிகமாகிகொண்டே போகும்!!!
வெட்கத்தை எல்லாம் - நீ
அங்கே சிந்திக்கொண்டிருக்கிறாய்
நான் எப்போதடி பார்ப்பததை
நீ ஓர் இடத்தில்
நான் ஓர் இடத்தில்
சேமித்து வையடி
எனக்காகவும் கொஞ்சம்

Posted in Labels: |