ரெண்டுவ.வா.ச. ரெண்டு போட்டிக்கு

அமைதிக்கு
பெயர்தான் ஹேமா
உன் அமைதியில்
ஏதடி
கில்மா!!

அடி வாங்குவ ராஸ்கல்
கைலயா , கட்டைலயா??
கட்டைலதான்


நீயே ஒரு கட்டை
எதுக்கடி
தேடுற அடிக்க
இன்னொரு
கட்டை !!